Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van het bestuur en de directie van de school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht bij bepaalde zaken.
Over de Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit zes leden: drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). De MR-leden zijn gekozen door de ouders en het personeel van de school voor een periode van drie jaar.

Wat doet de MR?
Iedere school heeft een MR. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vrije dagen en de keuze van een lesmethode. De MR heeft informatierecht, het recht op overleg en initiatiefrecht. Daarnaast is er instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat de directie een voorgenomen besluit pas mag uitvoeren wanneer de MR ermee heeft ingestemd. Bij adviesrecht geldt dat de directie een advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen.


Waar houdt de MR zich concreet mee bezig?
De MR vergadert eens per maand. De data staan vermeld in de jaarkalender. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht je bij een vergadering aanwezig willen zijn om iets in te brengen, neem dan contact op met de voorzitter van de MR via  mr@dekleinereus.org. De notulen van elke vergadering zijn op de site te vinden.


Contact
De MR is te bereiken via  mr@dekleinereus.org. Ook kun je leden van de MR persoonlijk benaderen. Post voor de MR kun je in de brievenbus van school deponeren met daarop de vermelding MR.

De MR bestaat het schooljaar 2021/2022 uit


Leerkrachten:

Jochem Apeldoorn

Suzan den Boer

Ruth Weijers


Ouders:

Malou Cornet

Tanja van Seventer

Floris Weisz