Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. De ouderraad stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. De Ouderraad bepaalt ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen.
Scholen besteden de bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld een schoolreisje, kerstdiner of sportdag. De vrijwillige ouderbijdrage op De Kleine Reus bedraagt 60 euro per kind in schooljaar 2023/2024. Het wel of niet betalen van deze bijdrage is niet bepalend voor de deelname van onze kinderen aan één van deze extra activiteiten.