Ouderraad

Samen met de leerkrachten wil de ouderraad van OBS De Kleine Reus het voor de kinderen op school extra plezierig maken door allerlei activiteiten te organiseren of te ondersteunen.

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten en vergadert regelmatig. De taken en activiteiten van de OR zijn gevarieerd. De OR zorgt voor de inning en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage en de OR ondersteunt en organiseert schoolbrede activiteiten en feesten door het jaar heen. Ze zorgen ook voor een jaarlijks bezoek van de schoolfotograaf.

Aan het begin van het schooljaar maakt de OR samen met de adjunct directeur een jaarplanning voor de hulp die er gemobiliseerd kan worden door de klassenouders, die regelmatig door de OR over de activiteiten op de hoogte worden gehouden.


Daarnaast verkrijgt de ouderraad inkomsten uit subsidie oud papier, Jantje Beton collecte en rente-inkomsten spaarrekening. In een jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de bestede ouderbijdragen en de daaraan gerelateerde activiteiten. In de ouderraad hebben zowel ouders als personeelsleden zitting. 

 

Welke activiteiten worden georganiseerd of ondersteund?

Enkele activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd of ondersteund zijn:

  • Sinterklaasviering (cadeautjes voor kinderen uit de onderbouw en surprisegeld voor de kinderen uit de bovenbouw)
  • De Kerstviering
  • Feestelijke evenementen

    De ouderraad is te bereiken via or@dekleinereus.org